กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
 ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 รายงานผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการประเมิน LPA
 ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 รายงานผลการนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาดำเนินการ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ .
สถานที่สำคัญ .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 พนักงานดีเด่นประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
 สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
 สรุปผลผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงสา
 ประกาศ/คำสั่ง การบริหารงานบุคคลเทศบาล
 การจัดบริการสาธารณะของ อปท.
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ/เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 สถิติการให้บริการ
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 Link facebook เทศบาลตำบลเวียงสา (click ที่รูปภาพเพื่อเชื่อมโยง)
 E-Service บริการยื่นคำร้องออนไลน์
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
   
facebook : เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยการนำของนายเกต  ขันธ์ทะยศ  รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้องรับเทศบาลตำบลเด่นชัย  จังหวัดแพร่ ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลเวียงสา
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยการนำของนายเกต ขันธ์ทะยศ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้องรับเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลเวียงสา
เทศบาลตำบลเวียงสารับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลเวียงสารับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา
 
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์   สุทธารักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ได้ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับตลอดเส้นทางเลียบลำน้ำสา
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ได้ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับตลอดเส้นทางเลียบลำน้ำสา
ทต.เวียงสา รับการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 65 รอบที่ 2
ทต.เวียงสา รับการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 65 รอบที่ 2
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์   สุทธารักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาล จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาล จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา
 
[ 15-06-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง สาระสำคัญของสัญญจ้างก่อสร้างราวกันตก ข้างถนนเทศบา ...   doc120220617091130.pdf doc220220617091130.pdf 
[ 14-06-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง สาระสำคัญของสัญญจ้างก่อสร้างราวกันตก ข้างถนนเลียบ ...   doc120220617090559.pdf doc220220617090559.pdf 
[ 13-06-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง สาระสำคัญของสัญญจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบอาคารเร ...   doc120220617085824.pdf doc220220617085824.pdf 
[ 10-06-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างราวกัน ...   doc120220617085234.pdf 
[ 10-06-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างราวกัน ...   doc120220617084941.pdf 
 
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
 
 
[ 07-07-2565] ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมั ...   doc120220707065723.pdf 
[ 09-06-2565] ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที ...   doc120220609034505.pdf 
[ 06-05-2565] ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัย ...   doc120220518082422.pdf 
[ 21-04-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ขอขยายเวลาการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส ...   doc120220421090654.pdf 
[ 01-04-2565] รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 65 (6 เดือนแรก)   doc120220427103432.ค 
 
 
  [ 07-07-2565 ]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.ปัว)
  [ 07-07-2565 ]กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 06-07-2565 ]ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564 
  [ 06-07-2565 ]ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก 0-19 ปี (Growth Nutri Program - HPC1)
  [ 06-07-2565 ]การแอบอ้างเพื่อหลวกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากาการปฏิบัติหน้าที่ฯ
 
     อยากทราบวันเปิดกาดฮิมตาง... [คนที่สนใจ]   (อ่าน : 111/ ตอบ : 1)
     สมัครเข้าเรียนศูนย์เด็กเล็ก... [ผู้ปก]   (อ่าน : 381/ ตอบ : 1)
     ขายของข่วงเมือง... [แม่ค้า]   (อ่าน : 430/ ตอบ : 1)
     เปิดเทอม... [มารียา]   (อ่าน : 404/ ตอบ : 1)
     กีฬาหมู่บ้านปี 63... [พันคำ ป้องแก้ว]   (อ่าน : 450/ ตอบ : 1)
 
 
 
   
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ( โทร 054-050151 ,054-050110 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615