ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงสา  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
 
อำนาจหน้าที่เทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 พนักงานดีเด่นประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
 สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
 สรุปผลผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงสา
 ประกาศ/คำสั่ง การบริหารงานบุคคลเทศบาล
 การจัดบริการสาธารณะของ อปท.
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 รายงานผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการประเมิน LPA
 ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 รายงานผลการนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาดำเนินการ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 Link facebook เทศบาลตำบลเวียงสา (click ที่รูปภาพเพื่อเชื่อมโยง)
 E-Service บริการยื่นคำร้องออนไลน์
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ/เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 

 

 
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายพงศ์นรินทร์   สุทธารักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเวียงสา
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเวียงสา
เทศบาลตำบลเวียงสาลงพื้นที่ร่วมกับแกนนำ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในชุมชนบ้านกลางเวียง ขุดหลุมถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 88 หลังคาเรือน
เทศบาลตำบลเวียงสาลงพื้นที่ร่วมกับแกนนำ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในชุมชนบ้านกลางเวียง ขุดหลุมถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 88 หลังคาเรือน
 
วันนี้ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ????
วันนี้ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ????"ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ "ร่วมกับเจ้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านบุญยืน กลางเวียง คณะ
วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/พนักงาน อปพร.  ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา
วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/พนักงาน อปพร. ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา
 
 
 
[ 20-01-2566] ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ ...   doc120230125164049.ศ 
[ 10-01-2566] ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรประจำปี ...   doc120230111171025.pdf 
[ 09-01-2566] ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา ...   doc120230120161249.pdf 
[ 20-12-2565] ประกาศฯ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี ...   doc120221221161617.pdf 
[ 13-12-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา ...   doc120221215140820.pdf 
[ 24-11-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221125135610.pdf doc220221125135610.pdf 
[ 11-11-2565] ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ...   doc120221129154520.pdf 
[ 11-11-2565] ประกาศฯ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงสา ...   doc120221129154424.pdf 
[ 11-11-2565] ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง   doc120221129154248.pdf 
[ 11-11-2565] ประกาศฯ เรื่อง เชิญชวนเสนอร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น   doc120221129154028.pdf 
 
 
 
 
[ 09-01-2566] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง สาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120230112154450.pdf doc220230112154450.pdf 
[ 06-01-2566] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ...   doc120230110141340.pdf doc220230110141340.pdf 
[ 05-01-2566] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ...   doc120230110140743.pdf 
[ 21-12-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ...   doc120221226135400.pdf 
[ 21-12-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120221226135333.pdf 
[ 30-11-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจ้ดซื้อจัดจ้าง ...   doc120221209151339.pdf doc220221209151339.pdf 
[ 30-11-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120221201112533.pdf doc220221201112533.pdf 
[ 29-11-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ...   doc120221201113141.pdf doc220221201113141.pdf 
[ 28-11-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนริมน้ำน่าน ...   doc120221130084627.pdf 
[ 15-11-2565] ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...   doc120221121102156.pdf doc220221121102156.pdf 
 
 
[ 31-03-2564] ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ...   เดือน มีนาคม 2564 
[ 10-03-2564] ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ...   เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
[ 29-01-2564] ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ...   เดือน มกราคม 2564 
[ 29-12-2563] ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ...   เดือน ธันวาคม 2563 
[ 30-11-2563] ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ...   เดือน พฤศจิกายน 2563 
[ 07-11-2563] ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ...   เดือน ตุลาคม 2563 
[ 08-10-2563] ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ...   file 1 file 2 
[ 29-06-2559] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ...   doc120181127152300.php doc220160629031349.pdf 
[ 29-06-2559] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559   doc120160629031307.pdf doc220160629031307.pdf 
[ 22-06-2559] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   doc120160623070633.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-050151 , 054-050110
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล