ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงสา  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
 
อำนาจหน้าที่เทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 พนักงานดีเด่นประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
 สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
 สรุปผลผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงสา
 ประกาศ/คำสั่ง การบริหารงานบุคคลเทศบาล
 การจัดบริการสาธารณะของ อปท.
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 รายงานผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการประเมิน LPA
 ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 รายงานผลการนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาดำเนินการ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 Link facebook เทศบาลตำบลเวียงสา (click ที่รูปภาพเพื่อเชื่อมโยง)
 E-Service บริการยื่นคำร้องออนไลน์
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ/เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 EP2
[20-03-2023]   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 EP2 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 EP1
[20-03-2023]   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 EP1 
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา
[09-03-2023]   วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา 
เทศบาลฯ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบประเมิน EIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
[08-03-2023]   เทศบาลฯ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบประเมิน EIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)  
พระครูอาทรสุทธินันท์ (หลาว วิสุทฺโธ) ดูการสาธิตการเผาเศษวัสดุ และรับมอบเตาเผาขยะชีวมวล(เตาเผาควันน้อย) โดยทาง ทต.เวียงสาสร้างถวายวัดบุญยืนพระอารามหลวง
[08-03-2023]   พระครูอาทรสุทธินันท์ (หลาว วิสุทฺโธ) ดูการสาธิตการเผาเศษวัสดุ และรับมอบเตาเผาขยะชีวมวล(เตาเผาควันน้อย) โดยทาง ทต.เวียงสาสร้างถวายวัดบุญยืนพระอารามหลวง 
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสาพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนจัดกิจกรรม. Big Cleaning Day
[02-03-2023]   วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสาพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนจัดกิจกรรม. Big Cleaning Day 
กีฬาชุมชนสัมพันธ์
[13-02-2023]   กีฬาชุมชนสัมพันธ์ "เวียงสาเกมส์" ประจำปี 2566 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (บ้านบุญยืน) ประจำปี 2566
[09-02-2023]   การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (บ้านบุญยืน) ประจำปี 2566 
การประเมิน ITA (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ประจำปี 2566
[09-02-2023]   การประเมิน ITA (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ประจำปี 2566 
การสร้างทำนบกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย(ฝายแม้ว) ประจำปี พ.ศ. 2566
[09-02-2023]   การสร้างทำนบกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย(ฝายแม้ว) ประจำปี พ.ศ. 2566 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (บ้านกลางเวียง) ประจำปี 2566
[09-02-2023]   การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (บ้านกลางเวียง) ประจำปี 2566 
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเวียงสา
[16-01-2023]   วันที่ 14 มกราคม 2566 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเวียงสา 
เทศบาลตำบลเวียงสาลงพื้นที่ร่วมกับแกนนำ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในชุมชนบ้านกลางเวียง ขุดหลุมถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 88 หลังคาเรือน
[29-12-2022]   เทศบาลตำบลเวียงสาลงพื้นที่ร่วมกับแกนนำ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในชุมชนบ้านกลางเวียง ขุดหลุมถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 88 หลังคาเรือน 
วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/พนักงาน อปพร. ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา
[29-12-2022]   วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/พนักงาน อปพร. ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา 
วันนี้ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ????
[29-12-2022]   วันนี้ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ????"ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ "ร่วมกับเจ้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านบุญยืน กลางเวียง คณะ 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปี 2565
[27-12-2022]   การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปี 2565 
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา
[23-12-2022]   วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 2/2565
[19-12-2022]   การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 2/2565 
เทศบาลตำบลเวียงสา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ อปท. ที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ระดับ AA ประจำปี 2565
[09-12-2022]   เทศบาลตำบลเวียงสา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ อปท. ที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ระดับ AA ประจำปี 2565 
โครงการเทศบาลตำบลเวียงสา ค้านทุจริต คิดทำดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[09-12-2022]   โครงการเทศบาลตำบลเวียงสา ค้านทุจริต คิดทำดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พิธีมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566
[09-12-2022]   พิธีมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 
 กิจกรรมงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน วันที่ 1 ธ.ค.65
[02-12-2022]   กิจกรรมงานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน วันที่ 1 ธ.ค.65 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสาจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย โดยมีท่านนพพร  เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธี โ
[09-11-2022]   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสาจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย โดยมีท่านนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธี โ 
เทศบาลตำบลเวียงสาได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
[08-11-2022]   เทศบาลตำบลเวียงสาได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา
[23-10-2022]   วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา 
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
[21-10-2022]   วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
วันที่ 28 กันยายน 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565
[28-09-2022]   วันที่ 28 กันยายน 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 
วันที่ 22 กันยายน 2565 นายเกต ขันธ์ทะยศ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565
[22-09-2022]   วันที่ 22 กันยายน 2565 นายเกต ขันธ์ทะยศ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565  
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการชุมชนรวมพลังลดฝุ่น PM 2.5 สร้างเสริมสุขภาวะประชาชนและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(ศูนย์การเรียนรู้)เทศบาลตำบลเวียงสา
[31-08-2022]   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการชุมชนรวมพลังลดฝุ่น PM 2.5 สร้างเสริมสุขภาวะประชาชนและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(ศูนย์การเรียนรู้)เทศบาลตำบลเวียงสา 
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
[31-08-2022]   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
เทศบาลตำบลเวียงสา ดำเนินการก่อสร้างราวกันตก ตามโครงการถนนปลอดภัยในชุมชน และตามความต้องการของประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน
[29-08-2022]   เทศบาลตำบลเวียงสา ดำเนินการก่อสร้างราวกันตก ตามโครงการถนนปลอดภัยในชุมชน และตามความต้องการของประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน 
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร
[26-08-2022]   วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร 
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสา พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภ
[26-08-2022]   วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสา พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภ 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา เข้าดำเนินการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยคืนวันที่ 24 สิงหาคม 2565
[26-08-2022]   เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา เข้าดำเนินการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยคืนวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยการของนายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำ
[24-08-2022]   วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยการของนายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำ 
ติดตั้งราวจับสแตนเลส กันลื่นในห้องน้ำให้กับคุณยายสุดใจ เทียมแสน อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 165 ม.3 ต.กลางเวียง คุณยายเป็นผู้พิการ ทางการเคลื่อนไหวครับ ขอบคุณมูลนิธินายแพทย์กิตติพงษ์ จรัญญา สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด ขอบคุณสมาชิกสภา ทต.เวียงสา
[19-08-2022]   ติดตั้งราวจับสแตนเลส กันลื่นในห้องน้ำให้กับคุณยายสุดใจ เทียมแสน อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 165 ม.3 ต.กลางเวียง คุณยายเป็นผู้พิการ ทางการเคลื่อนไหวครับ ขอบคุณมูลนิธินายแพทย์กิตติพงษ์ จรัญญา สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด ขอบคุณสมาชิกสภา ทต.เวียงสา 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากทำให้เศษสวะ(ต้นไม้,กอไผ่,เศษสวะ,อื่นๆ)ลอยมาติดตอมอสะพานข้ามแม่น้ำน่านทั้ง 2 แห่ง ทำให้กีดขวางทางน้ำไหล เมื่อวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงสา ร่วมกับกองร้อย อส.อ.เวียงสา และประชาชนจิตอาสา
[18-08-2022]   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากทำให้เศษสวะ(ต้นไม้,กอไผ่,เศษสวะ,อื่นๆ)ลอยมาติดตอมอสะพานข้ามแม่น้ำน่านทั้ง 2 แห่ง ทำให้กีดขวางทางน้ำไหล เมื่อวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงสา ร่วมกับกองร้อย อส.อ.เวียงสา และประชาชนจิตอาสา  
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยการนำของนายเกต  ขันธ์ทะยศ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
[11-08-2022]   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยการนำของนายเกต ขันธ์ทะยศ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.           นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงสา ผู้แทน พมจ.น่าน และมูลนิธินายแพทย์กิตติพงษ์ จรัญญา ผู้ร่วมสมทบในการปรับปร
[09-08-2022]   วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงสา ผู้แทน พมจ.น่าน และมูลนิธินายแพทย์กิตติพงษ์ จรัญญา ผู้ร่วมสมทบในการปรับปร 
การประชุมเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และ (พ.ศ. 2566-2570)
[21-07-2022]   การประชุมเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และ (พ.ศ. 2566-2570) 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยการนำของนายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสาและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนนำพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบุญยืนพระอารามหลวงและวัดศรีกลางเวียง
[12-07-2022]   วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยการนำของนายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสาและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนนำพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบุญยืนพระอารามหลวงและวัดศรีกลางเวียง 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยการนำของนายเกต ขันธ์ทะยศ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้องรับเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลเวียงสา
[24-06-2022]   วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยการนำของนายเกต ขันธ์ทะยศ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้องรับเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลเวียงสา 
เทศบาลตำบลเวียงสารับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565
[31-05-2022]   เทศบาลตำบลเวียงสารับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา
[20-05-2022]   วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา 
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ได้ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับตลอดเส้นทางเลียบลำน้ำสา
[18-05-2022]   วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ได้ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับตลอดเส้นทางเลียบลำน้ำสา 
ทต.เวียงสา รับการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 65 รอบที่ 2
[13-05-2022]   ทต.เวียงสา รับการประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 65 รอบที่ 2 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาล จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา
[02-05-2022]   วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาล จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา 
การประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา ประจำเดือน เมษายน 2565
[27-04-2022]   การประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา ประจำเดือน เมษายน 2565 
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy)
[27-04-2022]   นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงสา
[27-04-2022]   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงสา 
ปปช.จังหวัดน่าน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการประเมิน ITA ประจำปี 65
[21-04-2022]   ปปช.จังหวัดน่าน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการประเมิน ITA ประจำปี 65 
วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ได้มอบทรายอะเบท ให้กับอสม.ในพื้นที่เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา เพื่อนำไปกำจัดลูกน
[29-03-2022]   วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสา ได้มอบทรายอะเบท ให้กับอสม.ในพื้นที่เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา เพื่อนำไปกำจัดลูกน 
เทศบาลตำบลเวียงสา รับการประเมินอปท. ด้านการจัดการสาธารณะภัยดีเด่น ระดับศูนย์ ปภ.เขต
[24-02-2022]   เทศบาลตำบลเวียงสา รับการประเมินอปท. ด้านการจัดการสาธารณะภัยดีเด่น ระดับศูนย์ ปภ.เขต 
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเวียงสา นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จิตอาสา ร่วมกันสร้างฝายน้ำล้นบนลำน้ำสาจำนวน 4 จุด เพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นมา 1.30เมตร คืนความชุ่มชื้นให้ผืนดิน เพิ่มระดับน้ำใต้ดิน บ่อน้ำบาดาล บ่อน้
[22-02-2022]   วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเวียงสา นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จิตอาสา ร่วมกันสร้างฝายน้ำล้นบนลำน้ำสาจำนวน 4 จุด เพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นมา 1.30เมตร คืนความชุ่มชื้นให้ผืนดิน เพิ่มระดับน้ำใต้ดิน บ่อน้ำบาดาล บ่อน้ 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (บ้านบุญยืน)
[14-02-2022]   การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (บ้านบุญยืน) 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (บ้านกลางเวียง)
[14-02-2022]   การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (บ้านกลางเวียง)  
เทศบาลตำบลเวียงสาเข้าร่วมมาตรการป้องกันการทุจริตกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน
[01-02-2022]   เทศบาลตำบลเวียงสาเข้าร่วมมาตรการป้องกันการทุจริตกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน 
การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2565
[25-01-2022]   การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2565 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 2/2564
[05-01-2022]   การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ร่วมกิจกรรมงานวันคริสต์มาส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา
[24-12-2021]   วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ร่วมกิจกรรมงานวันคริสต์มาส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-050151 , 054-050110
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล