ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงสา  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
 
อำนาจหน้าที่เทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 พนักงานดีเด่นประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
 สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
 สรุปผลผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงสา
 ประกาศ/คำสั่ง การบริหารงานบุคคลเทศบาล
 การจัดบริการสาธารณะของ อปท.
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 รายงานผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการประเมิน LPA
 ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 รายงานผลการนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาดำเนินการ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 Link facebook เทศบาลตำบลเวียงสา (click ที่รูปภาพเพื่อเชื่อมโยง)
 E-Service บริการยื่นคำร้องออนไลน์
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ/เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  doc120230512155135.pdf   12-05-2566  10  0
2   ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566  doc120230418100306.pdf   11-04-2566  33  2
3   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120230324083501.pdf   20-03-2566  69  0
4   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230523161600.ศ   28-02-2566  12  3
5   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567  doc120230228150238.pdf   27-02-2566  97  1
6   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  doc120230222144813.pdf   20-02-2566  93  1
7   ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566  doc120230222142010.pdf doc220230222142010.jpg   20-02-2566  93  9
8   ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566  doc120230125164049.ศ   20-01-2566  122  10
9   ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566  doc120230111171025.pdf   10-01-2566  131  6
10   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  doc120230120161249.pdf   09-01-2566  109  0
11   ประกาศฯ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2565  doc120221221161617.pdf   20-12-2565  186  0
12   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปรับแบบประเมินและกรอกรายงานในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  doc120221215140820.pdf   13-12-2565  190  0
13   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221125135610.pdf doc220221125135610.pdf   24-11-2565  265  3
14   ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต  doc120221129154520.pdf   11-11-2565  206  2
15   ประกาศฯ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงสา  doc120221129154424.pdf   11-11-2565  195  0
16   ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง  doc120221129154248.pdf   11-11-2565  240  1
17   ประกาศฯ เรื่อง เชิญชวนเสนอร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น  doc120221129154028.pdf   11-11-2565  236  0
18   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  doc120230523161408.ศ   08-11-2565  4  0
19   ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเวียงสา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  doc120230118092358.pdf doc220230118092358.pdf doc320230118092358.pdf   07-11-2565  111  0
20   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120221103091745.pdf   02-11-2565  290  3
21   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120221025135417.pdf   17-10-2565  367  2
22   รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน)  doc120230511133231.pdf doc220230511133231.pdf doc320230511133231.pdf doc420230511133231.pdf doc520230511133231.pdf   03-10-2565  13  0
23   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  doc120221025095505.pdf   03-10-2565  282  0
24   รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ , ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  doc120230509110208.pdf doc220230509110208.pdf doc320230509110208.pdf   03-10-2565  294  5
25   ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120221025164403. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ปีงบประมาณ 66   22-09-2565  322  0
26   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120221025164126.jpg doc220221025164126.pdf   22-09-2565  300  1
27   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ. 2566-2570)  doc120221122110704.pdf   21-09-2565  206  0
28   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230523161303.ศ   16-08-2565  5  0
29   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  doc120220811070210.pdf   10-08-2565  336  2
30   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230523160744.ศ   09-08-2565  6  0
31   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120220803092328.pdf   03-08-2565  350  1
32   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  doc120220707065723.pdf   07-07-2565  392  1
33   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230523160349.ศ   16-06-2565  4  0
34   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120220609034505.pdf   09-06-2565  405  1
35   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  doc120220518082422.pdf   06-05-2565  402  2
36   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ขอขยายเวลาการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2565  doc120220421090654.pdf   21-04-2565  457  19
37   รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 65 (6 เดือนแรก)  doc120220427103432.ค   01-04-2565  456  9
38   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปี 65   01-04-2565  428  8
39   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2566  doc120220315034855.pdf   01-03-2565  506  1
40   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120220224081654.pdf   22-02-2565  453  3
41   ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  doc120220427124033.jpg doc220220427124033.jpg   03-02-2565  377  7
42   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี 2564  doc120220726082515.pdf   02-02-2565  318  2
43   รายงานงบการเงิน ประจำปี 2564  doc120220726083235.pdf   02-02-2565  411  27
44   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปี2564 ต่อ 7  doc120220218015824.pdf doc220220218015824.pdf doc320220218015824.pdf   02-02-2565  444  12
45   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปี2564 ต่อ6  doc120220218015754.pdf doc220220218015754.pdf doc320220218015754.pdf doc420220218015754.pdf doc520220218015754.pdf doc620220218015754.pdf   02-02-2565  498  9
46   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปี2564 ต่อ 5  doc120220218015332.pdf doc220220218015332.pdf doc320220218015332.pdf doc420220218015332.pdf doc520220218015332.pdf doc620220218015332.pdf   02-02-2565  521  8
47   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปี2564 ต่อ4  doc120220218015128.pdf doc220220218015128.pdf doc320220218015128.pdf doc420220218015128.pdf doc520220218015128.pdf doc620220218015128.pdf   02-02-2565  441  6
48   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปี2564 ต่อ 3  doc120220218015047.pdf doc220220218015047.pdf doc320220218015047.pdf doc420220218015047.pdf doc520220218015047.pdf doc620220218015047.pdf   02-02-2565  452  8
49   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปี2564 ต่อ 2  doc120220218015003.pdf doc220220218015003.pdf doc320220218015003.pdf doc420220218015003.pdf doc520220218015003.pdf doc620220218015003.pdf   02-02-2565  417  7
50   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปี2564 ต่่อ 1  doc120220218014716.pdf doc220220218014716.pdf doc320220218014716.pdf doc420220218014716.pdf doc520220218014716.pdf doc620220218014716.pdf   02-02-2565  421  9
51   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565  doc120220131070651.pdf doc220220131070651.pdf   21-01-2565  515  8
52   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  doc120220110071103.pdf   10-01-2565  464  1
53   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปี 65   05-01-2565  497  8
54   ประกาศฯ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2564  doc120220105075522.pdf   30-12-2564  465  3
55   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา  doc120211217080550.pdf   17-12-2564  480  2
56   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220105035919.pdf doc220220105035919.jpg   16-12-2564  482  2
57   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 ไปรับแบบประเมินและกรอกรายงานในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  doc120211216032910.pdf   03-12-2564  500  2
58   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564  doc120211115041508.pdf   15-11-2564  465  4
59   ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  doc120211116031259.jpg doc220211116031259.1   03-11-2564  510  2
60   ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120211119040813.jpg doc220211119040813.pdf   01-11-2564  440  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-050151 , 054-050110
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล