ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงสา  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
 
อำนาจหน้าที่เทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 พนักงานดีเด่นประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
 สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
 สรุปผลผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงสา
 ประกาศ/คำสั่ง การบริหารงานบุคคลเทศบาล
 การจัดบริการสาธารณะของ อปท.
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 รายงานผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการประเมิน LPA
 ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 รายงานผลการนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาดำเนินการ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 Link facebook เทศบาลตำบลเวียงสา (click ที่รูปภาพเพื่อเชื่อมโยง)
 E-Service บริการยื่นคำร้องออนไลน์
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ/เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  doc120151118082940.pdf   18-11-2558  509  42
2   การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120151118082911.pdf   18-11-2558  586  19
3   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  doc120151118082810.pdf   18-11-2558  545  27
4   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  doc120151118082720.pdf   18-11-2558  499  20
5   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  doc120151118082631.pdf   18-11-2558  541  17
6   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  doc120151118082531.pdf   18-11-2558  521  12
7   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  doc120151118082428.pdf   18-11-2558  503  19
8   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  doc120151118082348.pdf   18-11-2558  568  16
9   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120151118082301.pdf   18-11-2558  532  15
10   การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  doc120151118082226.pdf   18-11-2558  507  26
11   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120151118082150.pdf   18-11-2558  505  16
12   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  doc120151118082038.pdf   18-11-2558  534  12
13   การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  doc120151118082012.pdf   18-11-2558  552  15
14   การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  doc120151118081922.pdf   18-11-2558  515  13
15   การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  doc120151118081811.pdf   18-11-2558  535  12
16   การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  doc120151118081655.pdf   18-11-2558  477  18
17   การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  doc120151118081611.pdf   18-11-2558  541  14
18   การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  doc120151118081527.pdf   18-11-2558  526  24
19   การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120151118081437.pdf   18-11-2558  509  12
20   การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  doc120151118081357.pdf   18-11-2558  538  13
21   การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120151118081318.pdf   18-11-2558  477  11
22   การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  doc120151118081206.pdf   18-11-2558  539  15
23   การรับชำระภาษีโรวเรือนและที่ดิน  doc120151118081135.pdf   18-11-2558  593  24
24   การรับชำระภาษีป้าย  doc120151118081018.pdf   18-11-2558  516  16
25   การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120151118080947.pdf   18-11-2558  502  13
26   การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  doc120151118080857.pdf   18-11-2558  509  13
27   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120151118080752.pdf   18-11-2558  529  14
28   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120151118080714.pdf   18-11-2558  491  13
29   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120151118080637.pdf   18-11-2558  527  16
30   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120151118080549.pdf   18-11-2558  506  13
31   การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ  doc120151118080523.pdf   18-11-2558  539  15
32   การแจ้งถมดิน  doc120151118080440.pdf   18-11-2558  533  12
33   การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ  doc120151118080420.pdf   18-11-2558  530  12
34   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ  doc120151118080350.pdf   18-11-2558  534  12
35   การแจ้งขุดดิน  doc120151118080305.pdf   18-11-2558  486  17
36   การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ  doc120151118080247.pdf   18-11-2558  519  16
37   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  doc120151118080211.pdf   18-11-2558  505  14
38   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33  doc120151118080133.pdf   18-11-2558  535  15
39   การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  doc120151118075930.pdf   18-11-2558  532  13
40   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120151118075840.pdf   18-11-2558  522  29
41   การขออนุญาตก่อสร้าง ตามมาตรา 21  doc120151118075807.pdf   18-11-2558  534  15
42   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32  doc120151118075539.pdf   18-11-2558  502  16
43   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120151118075434.pdf   18-11-2558  516  15
44   การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  doc120151118075300.pdf   18-11-2558  502  18
45   การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  doc120151118075205.pdf   18-11-2558  557  25
46   การรับแจ้งการย้ายออก  doc120151118075111.pdf   18-11-2558  553  45
47   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  doc120151118075042.pdf   18-11-2558  529  14
48   การรับแจ้งการย้ายเข้า  doc120151118075004.pdf   18-11-2558  591  27
49   การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  doc120151118074853.pdf   18-11-2558  589  16
50   การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน  doc120151118074330.pdf   18-11-2558  517  14
51   การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน  doc120151118074242.pdf   18-11-2558  502  15
52   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  doc120151118074058.pdf   18-11-2558  420  14
53   การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย  doc120151118074014.pdf   18-11-2558  416  13
54   การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  doc120151118073946.pdf   18-11-2558  376  16
55   การขอเลขที่บ้าน  doc120151118073912.pdf   18-11-2558  420  17
56   การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  doc120151118073832.pdf   18-11-2558  410  12
57   การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  doc120151118073747.pdf   18-11-2558  387  28
58   การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120151118073710.ร   18-11-2558  398  19
59   การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120151118073630.ร   18-11-2558  384  37
60   การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120151118073544.ร   18-11-2558  443  24
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-050151 , 054-050110
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล