ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงสา  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
 
อำนาจหน้าที่เทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 การโอน-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 พนักงานดีเด่นประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
 สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
 สรุปผลผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงสา
 ประกาศ/คำสั่ง การบริหารงานบุคคลเทศบาล
 การจัดบริการสาธารณะของ อปท.
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 รายงานผลการประเมิน ITA
 รายงานผลการประเมิน LPA
 ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 รายงานผลการนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาดำเนินการ
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 Link facebook เทศบาลตำบลเวียงสา (click ที่รูปภาพเพื่อเชื่อมโยง)
 E-Service บริการยื่นคำร้องออนไลน์
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ/เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

     เทศบาลตำบลเวียงสา ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลกลางเวียงขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  และเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลกลางเวียง  เป็น “เทศบาลตำบลเวียงสา” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  20  ตุลาคม  2549

 * ที่ตั้งของชุมชน

     เทศบาลตำบลเวียงสา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ตั้งอยู่เลขที่ 636 หมู่ที่  4  ถนนเจ้าฟ้า  ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดน่าน  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง  25  กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101  อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ เป็นระยะทาง  643  กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ

ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งใต้ของลำน้ำสา ตอนที่บรรจบกับฟากตะวันออกของถนนทางหลวงแผ่นดินสายแพร่-น่าน จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝั่งใต้ของลำน้ำสาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและเฉียงใต้ ถึงปากลำน้ำสาตรงที่บรรจบกับแม่น้ำน่านซึ่งเป็นหลักเขตที่  2

ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามชายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านไปทางทิศใต้  ระยะทาง 160 เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงทางหลวงจังหวัด  สายอำเภอเวียงสา – นาน้อย  ตรงสะพานข้ามลำเหมือง5623.205142-+ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4

ด้านใต้  จากหลักเขตที่  4  เลียบลำเหมืองฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และเฉียงเหนือ แล้วเลียบตามฟากใต้ของทางหลวงจังหวัดสายสา - นาน้อย

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 5  เลียบตามฟากตะวันออกและทางหลวงแผ่นดินสายแพร่-น่าน ไปทางทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1

* ลักษณะภูมิประเทศ

     ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา  มีลักษณะเป็นที่ราบระดับต่ำ อยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำน่าน ทางตอนกลางและตอนใต้ของพื้นที่จังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย  พื้นที่ทางเศรษฐกิจการค้าขาย โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบางส่วน 

* ลักษณะภูมิอากาศ

     ภูมิอากาศโดยรวม  มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทำให้มีอากาศหนาวและ    แห้งแล้งช่วงที่มีอากาศหนาวที่สุดประมาณเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม  ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ในฤดูนี้แม้ว่าอากาศจะร้อนและแห้งแล้ง แต่ในบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาถึงประเทศไทยตอนบนได้ ทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมา กับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่เหนือจังหวัดน่าน ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกลงมา ทำให้เกิดความเสียหายได้ พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกว่า "พายุฤดูร้อน"  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ซึ่งเกิดจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน ส่วนในเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ ปริมาณที่ฝนตกชุกมากที่สุดอยู่ในช่วง เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม  มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25.7 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด คือเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.9 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด คือเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20.6 องศาเซลเซียส

* ลักษณะของดิน

     สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางจนถึงต่ำบางบริเวณ มีอัตราการกัดเซาะ ชะล้างพังทลาย เพราะพื้นที่มีความลาดชันสูงและมีการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การใช้ดินขาดประสิทธิภาพและไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างอยู่ในดิน พื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ

* ลักษณะของแหล่งน้ำ

     มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญต่อการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคไหลผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสา  จำนวน 2 สาย  คือ แม่น้ำน่าน  ความยาวประมาณ 0.5  กิโลเมตร  และแม่น้ำสา  ความยาวประมาณ  1  กิโลเมตร  

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-050151 , 054-050110
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล